Obchodní partneri

Informácia pre reštaurácie v súvislosti s COVID-19

Chápeme ťažkú situáciu stravovacích zariadení počas epidémie COVID-19 na Slovensku, preto od 26.3. do 15.5. nebudeme reštauráciám, ktoré preplácajú kupóny alebo kredity priamo v Up Slovensko, fakturovať žiadnu províziu za naše služby.
V prípade, že sa reštaurácia rozhodne odovzdať kupóny u partnera Metro, bude mu účtovaná bežná zmluvná provízia.
Odpustenie provízií sa vzťahuje výlučne na reštaurácie a je vyjadrením našej podpory v tejto mimoriadnej situácii.

Preplatenie poškodených kupónov

Potvrdzujeme prevádzkovateľom zmluvných zariadení, že im budú preplatené i jedálne kupóny, ktoré majú poškodený hologram - metalický pásik na ľavej strane jedálneho kupóna. Poškodenie môže vzniknúť aj pri vytrhnutí kupóna zo šekovej knižky.

Dôležité pre preplatenie jedálneho kupónu je, aby nebol porušený číselný kód na spodnej časti a obsahoval ostatné ochranné prvky, tak ako je uverejnené v Informačnom spravodajcovi 2018 na strane 2.

Informácie pre partnerov

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. vychádza v ústrety požiadavkám a návrhom svojich obchodných partnerov, z tohto dôvodu je Vám k dispozícii naše Oddelenie starostlivosti o prevádzky (reštaurácie, bufety, obchody, fastfoody...)

Infolinka: 02/ 32 55 35 33

Tlačivá a Všeobecné obchodné podmienky si môžete stiahnuť na tomto linku.

Oddelenie preplácania

Vám poskytne všetky informácie týkajúce sa preplácania kupónov na telefónnom čísle 02/ 32 55 35 33 a na e-mailovej adrese: restauracie@up-slovensko.sk, kde sa môžete obrátiť aj ak hľadáte ideálny spôsob, ako vyriešiť transport akceptovaných kupónov pripravených na preplatenie z Vašich prevádzok smerom do sídla našej spoločnosti.

Odovzdanie kupónov na preplatenie

Zasielané kupóny musia byť znehodnotené pečiatkou (napr. cez nominálnu hodnotu), zoradené jedným smerom, zabezpečené proti zmiešaniu (najlepšie pevne „zagumičkované“), s priloženým vyplneným formulárom súpisky.

1. Osobne
V súvislosti s pandémiou COVID-19 je možné osobne odovzdávať kupóny na pobočke v Bratislave v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hodiny. V záujme ochrany zdravia oboch strán zatiaľ nie je možné kupóny načítať a okamžite preplatiť. Prosíme, odovzdajte kupóny s vyplnenou súpiskou a naši pracovníci ich odvážia. Osobne je možné kupóny odovzdať aj v prevádzke METRO.

2. Kuriérskou službou s poistením
Kupóny spolu so súpiskou vložte do plastovej bezpečnostnej obálky a zašlite na adresu sídla spoločnosti: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava.

3. Poštou ako ceninu
Kupóny spolu so súpiskou vložte do plastovej bezpečnostnej obálky a zašlite na korešpondenčnú adresu spoločnosti: P. O. Box 109, 820 05 Bratislava 25.

Dôležité upozornenie:
1. Kupóny doručené kuriérskou službou alebo poštou preberáme len zabalené v plastovej bezpečnostnej obálke.
2. Kupóny doručené bez súpisky budú vyradené z procesu spracovania a do spracovania budú opätovne zaradené až po doručení súpisky. 

Pre rýchle a včasné spracovanie Vašich kupónov je potrebné postupovať podľa nasledovných pokynov:

Súpiska

  1. Nominálne hodnoty kupónov vpisujte do prvého stĺpca zarovnané k pravému okraju.
  2. Počet kusov vpisujte do druhého stĺpca, zarovnané k pravému okraju.
  3. Celkový súčin nominálnej hodnoty a počtu kusov uveďte do tretieho stĺpca, zarovnané k pravému okraju.
  4. Spočítajte celkový počet kusov a celkovú sumu kupónov a vpíšte ich do posledného riadku.
  5. Vyplňte kontaktnú osobu a telefónne číslo osoby zodpovednej za vyplnenie súpisky.
  6. Prázdne políčka pred vyplnenými hodnotami a nevyplnené riadky nechajte prázdne.
  7. Program na tvorbu súpisky.

Platnosť kupónov

Kupóny emitované spoločnosťou Up Slovensko, s. r. o. je potrebné doručiť (nie odoslať) do sídla spoločnosti na preplatenie najneskôr do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom došlo k ukončeniu ich platnosti. Odporúčame Vám nepreberať kupóny od zákazníkov po dátume platnosti označenom na kupóne, vytvoríte si tak dostatočnú časovú rezervu na včasné odoslanie do našej spoločnosti.

Elektronická faktúra

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. ponúka svojim zmluvným partnerom možnosť zaslania vyúčtovacej faktúry v elektronickej forme. Faktúry môžu byť zasielané vo formáte pdf, v prípade záujmu o automatické spracovanie aj vo formáte xml. Výhodou je zaslanie faktúr na viac mailových adries a okamžité automatizované zaslanie faktúr po ich vygenerovaní. V prípade, že sa rozhodnete pre zasielanie faktúr v elektronickej forme, nebudú Vám faktúry zasielané dodatočne poštou.

Zmeny v údajoch zmluvného partnera

Ak dôjde k akejkoľvek zmene údajov zmluvného partnera, je potrebné nás o tejto zmene informovať písomne, na samostatnom tlačive podpísanom osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti, ktoré sa po doručení stáva súčasťou zmluvných dokumentov. Zmeny v zmluvných údajoch partnera uvádzané na formulároch súpisky, alebo doručené bez podpisu osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, nie je možné akceptovať.

Zmena účtu na ktorý sa kupóny preplácajú musí byť vykonaná dodatkom k zmluve, ktorý podpíše osoba oprávnená konať v mene spoločnosti alebo listom, ktorý podpíše osoba oprávnená konať v mene spoločnosti. Podpis na takomto liste musí byť overený notárom.

Aktuality

#jadonesiem Tankujte rýchlejšie a bezpečnejšie Živnostníci-usetrite-na-daniach-2020 Up Spríjemní každý deň Banner 2